Pressemelding: Ber NVE utsette konsesjonsbehandling

Den 30. mars besluttet styret i Sira-Kvina Kraftselskap å be NVE utsette behandlingen av selskapets konsesjonssøknad “Tilleggsinstallasjon i Tonstad kraftverk med mulighet for pumping”, inntil videre.  Prosjektet omfatter utvidelse av kraftverket med to pumpeaggregat på til sammen 960 MW og til en kostnad på over 3 milliarder kroner.

Sira-Kvina Kraftselskap sendte konsesjonssøknad høsten 2007. Vi ønsker å avklare flere momenter før vi går videre i prosessen og har derfor bedt NVE om å utsette konsesjonsbehandlingen, sier styreleder Jan Alne. Vi forventer forandringer i kraftmarkedet framover som følge av flere utenlandskabler og ny ordning med elsertifikater i Norge og Sverige. Kanskje er det også hensiktsmessig å justere anleggets design for tilpasning til framtidens marked. I tillegg ser det ut til at det er behov for en nærmere avklaring av den samfunnsmessige beskatningen av pumpekraftinstallasjoner, sier Jan Alne.


Sira-Kvina kraftselskap har fortsatt tro på at pumpekraftverk i framtiden kan bli forretningsmessig interessant, sier administrerende direktør Gaute Tjørhom. I tillegg kan denne type installasjoner få stor betydning i arbeidet med å skape et mer bærekraftig energiproduksjonssystem i Europa. Vi vet at EU har satt seg ambisiøse mål og skal øke sin andel fornybar energi betydelig. Økningen vil i stor grad bli i form av vindkraft som er uregulérbar. Våre vannkraftanlegg med store magasiner, gir mulighet for å yte balansetjenester og hjelpe til både når det blåser mye og lite, avslutter Gaute Tjørhom.


Nærmere opplysninger gis av:

  • Styreleder Jan Alne, Statkraft Energi AS- tlf nr 95075592 / 52786450
  • Adm. direktør Gaute Tjørhom, Sira-Kvina kraftselskap - tlf nr 94781110 / 38378000


 Sira Kvina er et kraftselskap med en samlet installasjon pr i dag på 1760 MW, og en årlig middelproduksjon på ca 6300 GWh – basert på utnyttelse av vannressursene i Sira- og Kvina- vassdragene. Kraftselskapet er lokalisert til Tonstad i Sirdal Kommune, og har 4 eiere. Disse er:

  • Lyse Produksjon AS ( 41,1 % )
  • Statkraft Energi AS ( 32,1 % )
  • Skagerak Kraft AS ( 14,6 % )
  • Agder Energi Produksjon AS ( 12,2 % )