Tillatelse til midlertidig fravik

Sira-Kvina kraftselskap har fått tillatelse fra NVE til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Gravann-magasinene.

NVE har gitt tillatelse til at Sira-Kvina kraftselskap kan pumpe vann fra Gravann- magasinene til Svartevann når vannstanden i Kilen-Valevatn-Gravann overstiger kote 651 fra dags dato til 15.09.2017.

Dette erstatter i nevnt periode gjeldende konsesjonsvilkår hvor det er bestemt at:
Fra magasin Kilen Valevatn Gravann kan vann pumpes opp i Svartevannsmagasinet for lagring, fra lavvannsperiodens slutt til 15. september dog bare når vannstanden i Kilen Valevatn Gravann overstiger kote 655.

NVE har gitt tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 grunnet nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid.