Representantene fra Fagrådet for Åna-Sira vassdraget fikk sammen med de 15-20 øvrige oppmøtte se stedet der kamera er plassert før turen gikk til Jokerbutikken på Åna-Sira der videoskjermen står. Her ble den offisielle åpningen foretatt av ordføreren i Flekkefjord. Etter åpningen og takketaler til alle de som har vært med og bidratt for å få prosjektet i havn, ble åpningen feiret med kaffe og kake i 2. etg over Jokerbutikken.

Offisiell åpning av laksekamera. Menn utenfor jokerbutikken.

Teknisk sjef Bjarne Tufte informerte om overvåkingssystemet som nå er installert. Alle kan nå følge med på fisk som vandrer forbi kameraet i Logsfossen på en skjerm som er installert ved Jokerbutikken i Åna-Sira.

Mye arbeid og ressurser er lagt ned

Sira-Kvina kraftselskap har i løpet av en femårsperiode investert kraftig i miljøforbedringer på lakseførende strekning i Siravassdraget. Vi har etablert en kalkdoserer som sørger for tilstrekkelig vannkvalitet nedstrøms dammen fra Lundevann, vi har etablert tre nye gyte- og oppvekstområder for laks og sjøaure i vassdraget, og har erstattet den gamle laksetrappa med et helt nytt stryk i kombinasjon med senking av Langhøllen. Vi ser nå at tiltakene begynner å virke. Vi har hatt en fantastisk oppvandring av gytefisk de siste to år i vassdraget. På grunn av forbedret vannkvalitet ser det nå ut til at en kan få gang på smoltproduksjonen i vassdraget. 

Samarbeid med iTecSolutions

Vi har nå etablert et spennende og banebrytende  samarbeid med iTecSolutions om videoovervåking av laks- og sjøaurebestanden i Sira. Vi ønsket å få til en enkel måte å telle oppvandrende laks og sjøaure i vassdraget, men også ha mulighet til å klassifisere anadrom fisk etter art, vekt/størrelse. Dette er viktig informasjon i en overvåking av bestandsutviklingen.  Dette anser vi som veldig viktig dokumentasjon for å kontrollere at de tiltakene vi gjennomfører virker.  Vi får også mulighet til å ha en kontroll på pukkellaks og eventuelt andre arter. iTec har bygd dette og utviklet software etter våre spesifikasjoner. Det er egentlig nokså banebrytende, og artig, at en får til slikt lokalt. 

Tungvint videovervåking

Videoovervåking er ikke noe nytt i laksevassdrag. Måten det gjennomføres på er imidlertid både arbeidskrevende, kostbar og lite brukervennlig slik det gjøres i dag. Det krever en gjennomgang av videofiler i etterkant. Vi bruker sanntid og filmer kun når det er fisk i bevegelse. Video går rett ut på nettet, og vi får automatisk direkte statistikkrapporter på det som vandrer forbi. Samtidig får vi en visningsmulighet til omverdenen som er helt unik. Dette vil kunne gi ringvirkninger lokalt i form av reiselivsutvikling og destinasjonsbygging.

Bygger kunnskap og relasjoner lokalt

Vi har også en tett dialog med forvaltningen og brukerinteressene som elveierlag og fiskemiljøet gjennom et eget fagråd for Siravassdraget. Dette er også veldig nyttig, og representerer til sammen mye viktig kompetanse. Her har også næringssjefen i Flekkefjord hatt en veldig viktig rolle, og det hadde vel neppe blitt noe prosjekt uten innsatsen fra Berven. Fylkesmannen i Agder har også vært en viktig støttespiller.  Viktig er det også at vi bygger kunnskap og relasjoner lokalt. 

Teknologiutviklingen fortsetter

Vi er ikke ferdige med teknologiutviklingen og samarbeidet med iTec. Det er også forbedringspotensialet på en del ting, som det må jobbes videre med. Kameraet greier blant annet ikke å forholde seg helt til fisk som stopper opp i videokulpen og registrere dette som nye observasjoner. Vi har også ambisjoner om å kunne greie å telle utvandrende smolt. Det er noe iTec i samarbeid med oss jobber videre med nå.