Langvarig prosess

Prosjektet Rafoss kraftverk og laksetrapp har vært en langvarig prosess. Det har vært et «hvilende» pålegg i Sira-Kvina sin konsesjon fra 1963 om bygging av laksetrapp, som aldri ble aktivert grunnet sur nedbør som medførte at laksen i en periode forsvant fra Kvina. Da laksen kom tilbake startet de første tankene om mulig kombinasjon av kraftverk og laksetrapp. En mulighetsstudie ble startet i 2008. Direktoratet for Naturforvaltning sendte i 2011 et varsel om pålegg av bygging av fisketrapp, som medførte at prosjektet ble mer aktuelt.

Konsesjonssøknad for felles utbygging av kraftverk og laksetrapp ble sendt våren 2012, og etter en behandlingstid på 4 år fikk man konsesjon høsten 2016. I løpet av behandlingsperioden hadde kraftmarkedet forandret seg og man hadde også søkt om utbygging av oppstrøms overføring av Knaben-Solli som ville redusere tilsiget til Rafoss kraftverk. Man gjorde derfor en omprosjektering av anlegget med redusert størrelse på kraftverket. Dette krevet en ny runde med søknader og man fikk ny konsesjon årsskiftet 2017-2018. Etter å ha fått konsesjon har det vært nødvendig med over 20 andre søknader og avtaler ifm. utslipp, nettilknytting, grunneieravtaler, damsikkerhetsforskrift, offentlige veier, reguleringsplan m.m. Til sist må eierne til Sira-Kvina avgjøre investeringsbeslutning for prosjektet. Investeringsbeslutning ble fattet sommeren 2019. 

Håper på en god dialog med lokale beboere

Sira-Kvina kraftselskap er klar over at prosjektet medfører negative konsekvenser for de lokale beboerne i form av støy og trafikk i området i byggeperioden. Vi ønsker å gjøre situasjonen så lite krevende som mulig og håper på en god dialog. Det er veldig viktig for oss at sikkerheten i området ivaretas og vi ber om tilbakemeldinger fra publikum om det oppdages mangler eller uønskede hendelser.

Pålegg om laksetrapp

Rafoss kraftverk og laksetrapp er et spesielt prosjekt siden man uansett ville bygget laksetrapp. Den langvarige prosessen har i hovedsak dreiet seg om man skal bygge kraftverket i tillegg. Det er meningen at kraftverksprosjektet skal gi lokalsamfunnet på Rafoss et løft. Det er inngått en utbyggingsavtale med Kvinesdal kommune som medfører at Sira-Kvina skal ruste opp veien, og gjøre tilpassinger på denne slik at den blir mer trafikksikker. Det skal bygges nye parkeringsplasser til barnehagen, og gangbro over fv. 465. Det planlegges også veibelysning langs hele veien inn på Rafoss. Disse «bonusene» ville man ikke fått ved bygging av kun laksetrapp. Det skal bygges et lakseobservatorie som kan brukes av forskere, skoleklasser og lokale arrangementer. Informasjon om telling av laks og produksjon av kraft skal gjøres tilgjengelig for publikum på nettsider og på kommunens kommende vitensenter. En negativ konsekvens av prosjektet er at en fin badeplass blir ødelagt av utløpet av kraftverk og laksetrapp, og man skal kompensere dette med å lage en ny badeplass med gapahuk og leirplass nedstrøms. På Lyding skal man i forbindelse med massedeponi lage ny tursti og leirplass. 

Prosjektet er i gang for fullt

Byggeprosjektet er nå startet og anleggsmaskinene har gått i gang med arbeidet som skal foregå på Rafoss, Lyding og Stegemoen. Hovedentreprenør for prosjektet blir BG Tunnel. Turbin, generator og transformator leveres av Rainpower. Rør og stålkomponenter leveres av Brødrende Dahl. Prosjekterende konsulent er Norconsult og prosjektledelsen gjøres av Sweco. Vi takker våre samarbeidspartnere for et godt samarbeid så langt. Vi takker grunneiere og kommunen for konstruktiv dialog. Sammen håper vi å få til et prosjekt som skal gagne samfunnet på flere måter.

Illustrasjon Rafoss kraftverk