Dette gjelder opprensking av sedimenter, gjennomgang av terskler og gjennomføring av biotopforbedrende tiltak på anadrom del.  Sira-Kvina ønsker en tett dialog med aktørene for å få mest mulig igjen for de investeringene som blir lagt inn i tiltak.

Det er en rekke tiltak som skal gjennomføres innenfor en tiårsperiode. Tiltak vil ha stor betydning for Kvina både i forhold til biomangfold og utøving av friluftsliv.  På bilde er begge teamene samlet. Lars Jakob Gjemlestad og Per Ø. Grimsby fra Sira-Kvina kommer til å møte i begge team. Ett knyttet til sedimenter og terskler og ett knyttet til biotoforbedrende tiltak.

Fagteam Kvina

Øvrige deltakere fra venstre billedkant er Randulf Øysæd fra  Kvina Fellesforvaltning, Sven Erik Gabrielsen fra UniMIljø Bergen, Tor Kviljo i Terrateknikk, Roland Heibel fra Økogrønt, Kari Eiesland fra Kvinesdal kommune, Ørnulf Haraldstad miljøvernsjef hos Fylkesmannen i Agder, Arild Helle (delvis skjult) fra Øvre Kvina elveierlag, Tor Arne Eiken og Edgar Vegge fra Kvinesdal kommune".