Planendringen innebærer at man bygger med en kombinasjon av tunnel og rørgate, og at tilleggsoverføringen av Reinsdalsbekken nå er tatt ut av prosjektet. Saken er nå sendt til OED for endelig avgjørelse av søknaden.

Som vist med rød strek på figuren over, innebærer planendringen endret rørtrasé.  Planendringen medfører at rørgaten unngår myrområder som er klassifisert som nært truet. Rørgaten vil bli nedgravet i en rørgrøft. For å bygge rørgaten vil man forsterke og forlenge eksisterende skogsveier i området.

Videre har man tatt ut tilleggsoverføringen av Reinsdalsbekken (vist med svart strek og sirkel som avgreiner fra hovedrøret mot nord). Denne tilleggsoverføringen utgjorde en ekstra produksjon på 8 GWh per år, men er nå tatt ut for å bevare dette restfeltet og restvannføringen til Knabeåna.

Saken er nå sendt til OED for endelig avgjørelse av konsesjonsspørsmålet. Dersom man får positiv innstilling forventer man å kunne starte byggearbeider i 2021 eller 2022.