Konsesjon til overføringsprosjekt

Sira-Kvina kraftselskap søkte i brev av 15.05.2015 om konsesjon til overføring av Knabeåna og Solliåna til Homstølmagasinet. Senere søkte man om planendring for å kunne bruke nedgravde rør og overføre Reinsdalsbekken. Saksbehandlingen ble utsatt for å kunne vurdere konsesjonssøknaden i sammenheng med revisjon av konsesjonsvilkårene for Sira-Kvina anleggene. Nå har man mottatt NVE sin innstilling på søknaden.

Alternativt forslag

NVE innstiller på at Sira-Kvina kraftselskap får konsesjon til overføringsprosjektet, men anbefaler ikke at man får tillatelse til planendringen om bruk av nedgravd rørgate og tilleggsoverføring av Reinsdalsbekken. NVE grunngir dette med at foreslått rørtrase ligger i et myrområde. Sira-Kvina skal nå utarbeide et alternativt forslag til bruk av rørgate som innebærer at man flytter traséen vekk fra myrområdene, og trekker tilbake forslaget om tilleggsoverføring av Reinsdalsbekken.

Oppstart av byggearbeid tidligst våren 2021

Man forventer at saksbehandling hos Olje- og energidepartementet samt intern beslutningsprosess i Sira-Kvina kan være avsluttet i 2020. Ved positiv avgjørelse på konsesjon, og positiv investeringsbeslutning i Sira-Kvina kan oppstart av byggearbeider skje tidligst våren 2020 eller 2021.