Søknad er oversendt OED for endelig behandling. Rent formelt skal det også en godkjenning av Miljødirektoratet knyttet til ny lakseførende strekning oppstrøms Rafoss.

Rafoss vil gi ny fornybar energi tilsvarende 34,5 GWh med dagens manøvreringsregime, samt en ny svært produktiv anadrom strekning (gyteareal for laks og sjøaure) på 6 km.  I planene er det lagt opp til bygging av kraftstasjon med en samlet ytelse på 14,1 MVA. Parallelt til vannføringstunnel skal det i tillegg bygges en fjelltunnel med laksetrapp fra Rafoss til Stegemoen. Sira-Kvina har en utbyggingsavtale med Kvinesdal kommune som legger opp til bruk av tunnelmasser til samfunnsmessige formål, bygging av besøkssenter for laksetrapp samt etablering av friluftsområde på Rafoss.

Betingelsene for konsesjon er i stor grad identisk med det som er lagt inn i konsesjonssøknad, med unntak av krav om plassering av kraftstasjon i fjell.

NVE forutsetter at det blir en samtidig behandling av konsesjon på Trelandsfoss som ligger til klagebehandling i OED.

I påvente av endelig behandling i OED og eventuell investeringsbeslutning i eierstyret arbeider Sira-Kvina videre med teknisk design, detaljplaner for kraftverksområde og forhold knyttet til utbyggingsavtale med kommunene.