Grunnen til at disse har vært på høring samtidig er at prosjektene er en del av et helhetlig vinn-vinn konsept som skal gi bedre vassdragsmiljø og mer energi knyttet til vilkårsrevisjonen i Sira-Kvina. Rafoss og Knaben-Solliånå er de to viktigste energikomponentene i pakken. Tiltak for å bedre vassdragsmiljøet er knyttet til mer miljødesignet vannføring i Kvina og en rekke biotopforbedrende tiltak. Mer om dette finner du på Planer for ny vannkraftproduksjon og miljøtiltak i Sira-Kvina-vassdraget.

Rafoss:

De viktigste høringsinstanser i energisaker er uten tvil vertskommune og Fylkesmannen. Når det gjelder Rafoss har vi fått positive uttalelser fra begge aktører. Kvinesdal kommune gikk enstemmig inn for utbygging av Rafoss. Selv om det åpenbart er en negativ konsekvens knyttet til redusert vannføring i Rafoss så er det mange oppsider i prosjektet. Utover 37,5 GWh ny fornybar energi sikrer en avtale med vertskommunen en og samfunnsøkonomisk bruk av tunnelmasse i veianlegg og parkeringsplasser lokalt i Rafoss. Videre er det lagt planer om bygging av et besøkssenter i forbindelse med bygging av  laksetrapp i Rafossen. For laks og laksefiske betyr prosjektet en betydelig utvidelse av en svært god lakseførende strekning. Forholdene ligger nå til rette for rask behandling hos NVE med påfølgende tillatelse/konsesjon. NVE har opplyst at de skal prioriterer vinn-vinn pakken fra Sira-Kvina. Prosjektet går nå inn i en detaljprosjekteringsfase, og under forutsetning at det oppnås lønnsomhet i prosjektet og styrets godkjenning antar en byggestart i 2015.

Knaben-Solliåna:

Det er litt mer blandede uttalelser knyttet til Knaben-Solliåna. Selv om det kun er snakk om å få på plass et konsekvensutredningsprogram (KU-program) uttrykkes det fra enkelte miljøer en del skepsis til planene allerede nå. Det går først og fremst på redusert vannføring i Knabeåna og virkninger knytte til redusert flomvannføring i Kvina. Sira-Kvina tror at KU-programmet vil vise at prosjektet har betydelig positive vinn-vinn effekter, slik miljødesignprosjektet har vist. Gjennom miljødesignprosjeket har de fremste forskningsmiljøene i Norge sett på tiltak for å bedre forholdene for laks og biomangfold i Kvinavassdraget. Der er allerede lagt inn forslag om betydelig mer vannslipp til Kvina med å etablere en vannpool for slipp av mer vann sommer og vinter, samt slipp i kritiske faser for laksefisk. Det skal også ses på om mye av vannslippet kan gå fra Knabeåna. Vi har nå fått en del viktige innspill på tema som bør utredes i KU’en. På bakgrunn av høringsinnspillene skal vi derfor revidere forslag til KU-programmet  før NVE gir et endelig program. Det er lagt opp til å gjennomføre konsekvensutredningsprogrammet temavis neste feltsesong, for dertil utarbeide konsesjonssøknad i løpet av 2014.

Nyhetsartikkel om ja til Rafoss KraftverkAvisartikkel: bygger laksetrapp og kraftverk