I prosjektet er det gjennomført målinger av utslipp fra CO2 og Metangass til atmosfæren i fra Svartevassmagasinet og fra Follsjø ved Trollheim kraftstasjon. Grunnen til at kraftbransjen så behovet for å dokumentere utslipp fra norske vannkraftmagasin, var tilsvarende målinger gjennomført i Brasil. Målinger derfra viste foruroligende høye verdier av klimagassutslipp fra Methan og CO2. FNs klimapanel (IPCC) har på bakgrunn av de målinger som ble gjort i Brasil, beregnet teoretiske utslippsverdier fra Norske vannkraftmagasin. Vannkraftbransjen har ment at disse verdiene er alt for høye.

Faktiske målinger fra Follsjø og Svartevassmagasinet var viktig for å dokumentere nettoverdier for utslipp av klimagasser, og dermed endre IPCC sine retningslinjer for beregning av klimagassutslipp fra vannkraftmagasin.

Resultater fra målingene frikjenner Norske vannkraftmagasiner for utslipp av klimagasser. Det er ikke funnet noen klare forskjeller i utslipp av hverken fra Methan eller CO2 mellom magasinene og målinger fra referanseområder. De norske forskerne ved SINTEF har også vist klare mangler ved studier gjennomført i Brasil. Det var ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til utslippsverdier før neddemming av myrer, våtmarker etc.