Sira-Kvina kraftselskap ønsker å overføre nedbørsfeltet til Vestre Melraktjødn i Siravassdraget via tunnel til Heimre Flogvatn i Kvinavassdraget. Overføringen er planlagt nyttet i eksisterende anlegg, og innebærer ingen nye kraftverk eller reguleringsmagasin. Overføringen vil øke produksjonen av regulerbar kraft i eksisterende kraftstasjoner med 7,7 GWh, som tilsvarer strømbruken til ca. 380 husstander.

De negative konsekvensene er knyttet til fysiske inngrep, og lavere vannføring i Jonsbekken nedstrøms Vestre Melraktjødn. NVE mener at overføringen får avgrenset effekt på miljøet og landskapsopplevelsen når anleggsperioden er over. NVE anbefaler slipp av minstevassføring i Jonsbekken.

NVE legger vekt på at overføringen er et opprustings- og utvidelsesprosjekt som vil gi bedre utnyttelse av vannkraftressursene i et allerede utbygget vassdrag. Tiltaket er etter NVE sin vurdering et bidrag til fornybar energiproduksjon med avgrensede miljøeffekter.

Olje- og energidepartementet vil stå for den videre saksbehandlingen.


Les mer på NVEs hjemmesider her