Habitatmodell sammen med data fra GPS-merking av villrein vil være viktig for å kunne sette inn de  riktige tiltak for å avbøte habitatforringelse i villreinens leveområde. Sira-Kvina har vært med i prosjektdesign og følger prosjektet tett gjennom styringsgruppa.

Prosjektet er hovedfinansiert gjennom forskningsmidler fra Forskningsrådet. I tillegg bidrar Miljødirektoratet, NVE, Villreinprosjektet i Setesdalsheiene foruten Sira-Kvina.

 Les om prosjektet i Villreinen 2017 eller i vedlagte artikkel.