Det betyr at staten holdt sine uformelle lovnader fra 2010 om at staten skulle gå inn med tilsvarende finansiering som det Sira-Kvina ville putte inn i prosjektet. Dette ble sagt riktignok i en litt skøyeraktig tone fra daværende miljøvernminister i forbindelse med bevilgningen på 20 millioner for å stoppe utlekking av sedimenter fra deponiene på Knaben.

Sira-Kvina kraftselskap har allerede i revisjonsavtale med Kvinesdal kommune avtalefestet 5 mill. til sikring og opprensking av Knabensedimenter, med ytterligere 5 mill. som er forbeholdt en investeringsbeslutning om overføring av Knaben-Solliåna. Nå følger staten opp med å bevilge hele 8 millioner til ytterligere tiltak.

Sira-Kvina er ansvarlig for gjennomføring av opprenskingstiltakene. Med statens bevilgning betyr det at en får finansiering til å gjøre flere tiltak med større omfang. Det gir oss noen ekstra utfordringer å gjennomføre så omfattende tiltak, men representerer et betydelig løft for Kvina som vassdrag. Vi har etablert et bredt fagteam bestående av fagfolk, Sira-Kvina og representanter fra grunneiere og forvaltningen som allerede jobber med prosjektering og planlegging av prosjektgjennomføring. Arbeidet vil bli komplisert og må planlegges nøye for å unngå miljøskader i elva. Vi har likevel et håp om at det konkrete arbeidet kan starte i slutten av dette året eller tidlig neste år.

Bevilgningen fra staten er resultatet av et godt teamwork mellom Kvinesdal kommune, Fylkesmannen i Agder og Sira-Kvina kraftselskap. Gjennom møte med Miljøverndepartementet i vår fikk vi frem problemstillingene knyttet til friluftsliv, dyreliv og fiske helt ned til den lakseførende delen av elven. Det er gjort en betydelig innsats for å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag som gir realistiske metoder og tiltak som gir betydelige forbedringer. Det har vært viktig. I tillegg har Fylkesmannen og Kvinesdal kommune gode relasjoner til beslutningstakerne. Dette har vært viktig for at staten skulle prioritere dette prosjektet.

Flyfoto over Knabehylen 2010