Ca 5 mill m^3 med stein demmer i dag opp i Svartevannsmagasinet som det på slutten av 70 tallet tok 3 sesonger å bygge. På den tiden var dette Nord-Europas største fyllingsdam, en konstruksjon som demmer opp nærmere 1400 mill m^3 med vann når magasinet er fullt.

Svartevannsdammen er i dag en meget sikker konstruksjon, og vi har et omfattende system for å overvåke tilstanden.

Imidlertid tilfredsstiller ikke dammene nyere krav fra myndighetene. Vi har engasjert landets fremste eksperter på området i det pågående utredningsarbeidet for å oppgradere dammen slik at den tilfredsstille alle gjeldende krav. Oppgradering av dammen vil bli et omfattende arbeid og en stor utfordring miljømessig.

Avslutningsvis kan det nevnes at NVE opplyser om at norske dammer er blant de sikreste i verden. I Norge har vi ca. 330 store dammer og ingen av disse har hatt dambrudd. (En stor dam defineres som 15 meter høy eller mer.) Det har tilbake i tid riktignok forekommet dambrudd i Norge, men det har forekommet på mindre dammer som ble bygget etter helt andre prinsipper og materialer enn dagens dammer.