Bakgrunnen for dette er at i ny damsikkerhetsforskrift som ble vedtatt i 2010 er det krav om plastring av nedstrøms dam skråning på alle de større fyllingsdammene. Det medfører fyllingsdammer bygget før 1980 må oppgraderes, for Sira-Kvinas  del omfatter det rundt 20 fyllingsdammer.

Kunnskap må innhentes
Når det har kommet forskriftskrav om plastring av nedstrøms dam skråning er det viktig å skaffe seg kunnskap. Sentralt her er hvordan dette arbeidet skal utføres for å tilfredsstille funksjonskravet som er motstand mot vanngjennomstrømning. Hva er de viktigste parameterne? Et spørsmål her er steinstørrelse kontra hvordan den enkelte stein legges/låses?

I de senere årene har det blitt gjennomført flere laboratorieforsøk for å undersøke de forskjellige parameterne for plastring. Laboratorieforsøkene har vært utført på NTNU og ved universitetet i Madrid. Tiden var nå moden for å gjennomføre fullskalaforsøk.

Valget på innledende forsøk falt på Svartevann
Etter kontakt med Lia ble det besluttet å gjennomføre de innledende forsøkene på Svartevann, nærmere bestemt i utløpet av flomavledning fra magasinet.

Mellom fjellskjæringene i utløpet av flomtunnelen ble det i uke 39 bygget totalt 5 testdammer med bredde på 10 meter og en høyde på litt over 4 meter. Etablert tappearrangementet ble benyttet til for kontrollert vannslipp. Felttestene er de første som gjort i Norge med virkelig vanntrykk for kartlegge funksjonskravene for nedstrøms plastring.

Tåler stor vannføring
Forsøkene viste at hvordan plastringen blir utført har stor betydning på hvor mye vanngjennomstrømning den tåler. Fire forskjellige plastringsmåter ble testet, hvor to dammer ikke gikk til brudd til tross for et vannslipp på 100 m3/s.

Resultatene indikerer at den plastringen som nå blir lagt på Svartevann tåler en betydelig større vannføring enn hva som er kravet.