Sira-Kvina kraftselskap startet i 2012 en mulighetsstudie av Storå kraftverk i Sirdal kommune. Kraftverket kunne utnytte fallet på 175 meter i Storå mellom Degevatn og Valevatn, og få en installert effekt på 16 MW, noe som ville resultere i en årlig energiproduksjon på 56 GWh.

Prosjektet ligger innenfor grensene til Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsverneområde og Frafjordheiane Verneområdet, og man har søkt Verneområdestyret om dispensasjon fra verneforskriftene for å kunne sende inn en eventuell konsesjonssøknad til NVE.  

Verneområdestyret vurderte at «..skadeverknadane knytt til bygging av Storå kraftverk svært avgrensa og ikkje av eit slik omfang at verneverdiane blir nemneverdig påverka». I utbyggingsområde finnes allerede betydelige tekniske inngrep, blant annet en 400kV kraftlinje som følger bekkefaret til Storå. Verneområdestyret vedtok å gi dispensasjon.

Verneområdestyrets vedtak ble påklaget av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og Villreinnemda. I brev av 19.12.2016 avgjorde Miljødirektoratet å oppheve Verneområdestyret vedtak. Miljødirektoratets avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre.

(Bildet er tatt fra Storås utløp fra Degevatn)