Globalt er energiproduksjon trolig fremtidens viktigste miljøutfordring. Hvis vi ikke greier å redusere de samlede utslipp av klimagasser, står vi trolig overfor store humane og miljømessige konsekvenser fremover, som først og fremst vil føles på det lokale plan med heftigere vær og oversvømmelser. Verdens energiproduksjon er en stor kilde til utslipp av klimagasser, på grunn av fossilt brensel. Framtidens energiproduksjon må over på fornybare kilder. Som en betydelig energiprodusent av fornybar og regulerbar vannkraft, er derfor Sira-Kvina en viktig del av løsningen på framtidens klimautfordring, og det grønne skiftet. Vannkraftproduksjon er imidlertid heller ikke uten ulemper, og da særlig lokalt. Elver får redusert vannføring, og demninger og reguleringsmagasin endrer det opprinnelige landskapsbildet.

Kraftmarkedet må balanseres ut 

Veksten i produksjon av fornybar energi vil for det meste komme fra ikke regulerbare kilder og det vil bli større behov for balansetjenester i kraftmarkedet. Sira-Kvina har stor magasinkapasitet og kan dermed levere slike balansetjenester. Kraftselskapets reguleringsanlegg er også godt tilpasset for installasjoner med pumpemulighet som kan bidra til å ta vare på fornybar kraft som ellers går til spille. For Sira-Kvina gir fremtiden betydelige utviklingsmuligheter.

Sira-Kvina deltar aktivt i arbeidet med vanndirektivet

Miljøtilstanden og det økologiske potensialet i vannforekomstene er en stor samfunnsinteresse. Gjennom EUs vanndirektiv og revisjoner av vilkårene i vannkraftkonsesjoner får området ekstra fokus. Selv i Norge er det ingen selvfølge med tilgang til godt vann og god økologisk tilstand, for vannforekomster som er utsatt for reguleringer er utfordringene ekstra store. Sira-Kvina deltar aktivt i arbeidet med vanndirektivet, og det er gjennomført et banebrytende arbeid i forbindelse med vilkårsrevisjon, hvor Sira-Kvina var første regulant til å ta i bruk og utvikle miljødesign i regulerte vassdrag.

Lang erfaring med å vurdere tilstand og forbedringstiltak

Gjennom miljødesignede tiltak og vinn-vinn konsepter har vi gjennom flere år forbedret de økologiske forholdene i vassdragene og økt muligheten til å utøvelse av friluftsliv. Gjennom vårt 50-årige bruk av vannforekomstene har vi lang erfaring og god dokumentasjon som er svært nyttig for å vurdere tilstand og for å finne fram til riktige forbedringstiltak.