De store magasinene knyttet til Svartevassdammen og Roskrepp utgjør sammen med Blåsjø og Vatnedalsdammen i henholdsvis Statkraft og Agder sine produksjonsanlegg den viktigste magasinerte energikapasiteten i Norge.

Innenfor et svært begrenset fjellareal sør for Hardangervidda utgjør vannkraftmagasinene et samlet energipotensiale på over 15 TWh, nærmere 1/4 av hele Norges magasinkapasitet. Årlig produksjon fra samme området er på over 18 TWh.

Norges viktigste industriområder ligger i vernet natur

Til tross for at dette utgjør et av de viktigste industriområdene i Norge er det samtidig vernet som naturvernområde på grunnlag av sin uberørthet og kvaliteter som leveområde for villrein og en rekke sjeldne dyre og fuglearter. Dette viser noe av betydningen vannkraft har som kilde for fornybar energi. Anleggene er omtrent evigvarende og krever svært lite vedlikehold.

Fremtidens fornybarsamfunn trenger en balansert energiproduksjon

I et fremtidig fornybarsamfunn vil det være et stort behove for å balansere energiproduksjon. Våre magasin vil kunne fungere som et grønt batteri for en stadig større andel ikke-lagringsbar produksjon, så som vind- og sol energi.

I perioder med lite vind på kontinentet vil Sira-Kvina gjennom kabler til kontinentet levere kraftutjevning med økt effektkjøring i vannkraftverkene. På sikt kan effekten utvides gjennom økte installasjoner i kraftverkene og reversible turbiner for pumping av vann i perioder med kraftoverskudd til høyereliggende magasin for lagring.

Sira-Kvina er med på å endre Europas energisituasjon

Sira-Kvina har allerede langt på vei rettet produksjonen for økt effektkjøring direkte på slik etterspørsel. Med dette er Sira-Kvina en viktig aktør i å endre Europas energisituasjonen til å bli mindre avhengig av fossile kilder.