En av de største miljøutfordringene i dag er bærekraftig energiproduksjon. Utfordringene har
både et globalt klimaperspektiv og et lokalt vannmiljøperspektiv. Kjernevirksomheten til
Sira-Kvina er produksjon av ren fornybar vannkraft.

Store konsekvenser på lokalt plan

Globalt er energiproduksjon trolig fremtidens viktigste miljøutfordring. Hvis vi ikke greier å
redusere de samlede utslipp av klimagasser, står vi trolig overfor store humane og
miljømessige konsekvenser, som først og fremst vil merkes på lokale plan med heftigere vær
og oversvømmelser.

Vi overvåker vannstand og vannføring i Lundevatn og ved Stegemoen, og gir oppdatert
informasjon om isforhold på vann i vårt reguleringsområde. Se vår oversikt her.

Løsningen på fremtidens klimautfordring

Verdens energiproduksjon er en stor kilde til utslipp av klimagasser, på grunn av fossilt
brensel. Framtidens energiproduksjon må over på fornybare kilder. Som en betydelig
energiprodusent av fornybar og regulerbar vannkraft, er derfor Sira-Kvina en viktig del av
løsningen på framtidens klimautfordring, og det grønne skiftet. Vannkraftproduksjon er
imidlertid heller ikke uten ulemper, og da særlig lokalt. Elver får redusert vannføring, og
demninger og reguleringsmagasin endrer det opprinnelige landskapsbildet.

Sira-Kvina leverer balansetjenester

Veksten i produksjon av fornybar energi vil for det meste komme fra ikke-regulerbare kilder
og det vil bli større behov for balansetjenester i kraftmarkedet. Sira-Kvina har stor
magasinkapasitet og kan dermed levere slike balansetjenester. Kraftselskapets
reguleringsanlegg er også godt tilpasset for installasjoner med pumpemulighet som kan
bidra til å ta vare på fornybar kraft som ellers går til spille. For Sira-Kvina gir fremtiden
betydelige utviklingsmuligheter.

Våre regulerte vannmagasiner kan fungere som «grønne batterier» og komplementere
ikke-regulerbar energi fra sol og vind. Les mer om hvordan det fungerer her.

Miljødesign i regulerte vassdrag

Miljøtilstanden og det økologiske potensialet i vannforekomstene er en stor
samfunnsinteresse. Gjennom EUs vanndirektiv og revisjoner av vilkårene i
vannkraftkonsesjoner får området ekstra fokus. Selv i Norge er det ingen selvfølge med
tilgang til godt vann og god økologisk tilstand, og for vannforekomster som er utsatt for
reguleringer er utfordringene ekstra store. Sira-Kvina deltar aktivt i arbeidet med
vanndirektivet, og det er gjennomført et banebrytende arbeid i forbindelse med
vilkårsrevisjon, hvor Sira-Kvina var første regulant til å ta i bruk og utvikle miljødesign i
regulerte vassdrag.

Et viktig grunnelement i vår miljøstrategi er arbeidet for å minimere negative effekter av
regulerte vassdrag og sørge for at områdene vi regulerer fremdeles kan brukes til friluftsliv.
Les mer om vår miljøstrategi her.

Bedre økologiske forhold

Gjennom miljødesignede tiltak og vinn-vinn-konsepter har vi gjennom flere år forbedret de
økologiske forholdene i vassdragene og økt muligheten til å utøvelse av friluftsliv. Gjennom
vårt 50-årige bruk av vannforekomstene har vi lang erfaring og god dokumentasjon som er
svært nyttig for å vurdere tilstand og for å finne fram til riktige forbedringstiltak.
Har du spørsmål til hvordan vi jobber for å gi verden et miljøvennlig og grønt alternativ til
fossilt brennstoff?

Kontakt oss gjerne her, så vil vi besvare dine spørsmål.