Miljø og artsmangfold

I Norge har vi et rikt dyreliv, og det er et stort mangfold av arter i våre elver, vassdrag, dammer og innsjøer. Alle artene som finnes her har stor betydning både for oss mennesker og andre dyr. Som kraftselskap er det vår oppgave å gjøre det vi kan for å ta vare på mangfoldet og miljøet i og rundt våre vassdrag og magasiner.

Vannkraft og bruk av naturressurser vil alltid ha en viss innvirkning på dyrelivet. Fiskebestanden i elver og vann kan blant annet bli påvirket av kraftproduksjonen. Dette er noe vi som driver vannkraftverk er bevisst på. Derfor har vi iverksatt en rekke tiltak for å beskytte mangfoldet, dyrelivet og levekårene i vårt reguleringsområde.

Vi overvåker og ivaretar fiskebestanden i våre regulerte vassdrag. Les mer om tiltakene vi har iverksatt her.

Overvåker miljøtilstanden

Vi har strenge krav til miljøovervåkning i våre regulerte vassdrag. Vårt mål er å innføre de tiltakene vi kan for å opprettholde en stabil fiskebestand. Derfor har vi tatt vannprøver av de regulerte vassdragene våre helt siden 1980-tallet og frem til i dag. Resultatene danner grunnlaget for en stor og unik database som gjør det mulig for oss å si noe om utviklingen av vannkvaliteten. Resultatene kan brukes til forskning og ligge til grunn for vårt videre arbeid med å beskytte dyr og artsmangfold.

Redusert forsuring og reproduserende fiskebestander

Vårt arbeid med å forbedre levekårene for fisk har allerede gitt gode resultater. Da vassdragene i Sira-Kvina-området ble regulert på 1980-tallet, var de hardt rammet av forsuring og mange av vannene var fisketomme. I dag er situasjonen en helt annen. Vi har satt ut fisk og forsuringen i vannene er redusert enormt, slik at vi i dag har reproduserende fiskebestander i nesten alle våre vann. Vi overvåker bestanden jevnlig og overholder handlingsplanen for innlandsfisk. I tillegg jobber vi stadig med å forbedre levekårene gjennom våre miljøtiltak.

Les mer om miljøtiltakene vi har igangsatt for å bedre levekårene her.

Støtter forskning på habitatmodell for villrein

I Norge er vi så heldige at vi fremdeles har flokker med villrein. Dessverre har ikke bevisstheten rundt hvordan disse dyrene påvirkes av utbyggingen av vannkraftverk alltid vært like stor som den er i dag. Dette har gått utover villreinflokkenes habitat og endret deres levekår. Vi i Sira-Kvina ønsker å bidra til å forbedre flokkenes levekår og gi villreinen et godt sted å leve. Derfor støtter vi, sammen med Miljødirektoratet, NVE og Villreinprosjektet i Setesdalsheiene, forskningsprosjektet Renewable Reindeer. 

Investeringen i Renewable Reindeer-prosjektet er i tråd med vår miljøstrategi. Les mer om strategien her.

Har du spørsmål til oss?

Vi tar gjerne imot din henvendelse. Kontakt oss her hvis du lurer på noe i forbindelse med hvordan vi jobber for å ivareta naturen og artsmangfoldet i og rundt våre regulerte vassdrag.