Som regulant skal vi ha en aktiv og dynamisk rolle for å bedre forholdene for det biologiske mangfoldet og den aktivitet som utøves i regulerte vann og vassdrag.

Skal minimalisere negative effekter

Sira-Kvina kraftselskap skal ha en aktiv rolle i å minimalisere negative effekter av vassdragsreguleringene. Gjennom å delta aktivt i FoU-prosjekter, fagråd og nettverk skal aktuelle miljøtiltak faglig forankres.

Miljøstyringssystemet (ISO 14001/9001) skal sørge for at vi stadig forbedrer og dokumenterer våre resultater knyttet til miljø.  ISO- sertifiseringen gjennomsyrer all vår aktivitet og stiller krav til at det er en høy miljøkompetanse blant de ansatte.

Vannkraft kan erstatte kraftproduksjon

Det føres miljøtilsyn ved alle anleggsdeler i tråd med Forskrift for internkontroll, og intern prosedyre for miljøtilsyn. Tilsynet skal faglig forankres og rapporteres i internt jobbprogram.  Vannkraft representerer miljøvennlig energi. Økt vannkraftproduksjon vil derfor kunne erstatte forurensende kraftproduksjon. Sira-Kvina kraftselskap har derfor også et ansvar for å effektivisere og øke produksjonen av fornybar energi.

Sammen finner vi «vinn-vinn» løsninger

Sammen med de største vertskommunene, Sirdal og Kvinesdal, arbeider selskapet med å finne gode «Vinn – Vinn» løsninger for miljøutfordringene i vassdragene, samtidig som kraftproduksjonen sikres og økes.

Har du spørsmål? Kontakt oss i Sira-Kvina kraftselskap her