Kraftig nedbør sammen med snøsmelting 4.-6. desember på Sør- og Vestlandet førte til flom i flere vassdrag, spesielt sør i Rogaland og i Vest-Agder. Flere nedbørstasjoner målte nedbørsmengde med returperiode på 100 år eller mer. NVE har anslått at flommen hadde et gjentaksintervall på over 200 år enkelte steder. I nedre deler av Kvina nådde vannstanden i mindre magasiner et gjentaksintervall på 500 år.

I Siravassdraget viser beregningene at flommen ved Regevik, rett nord for Tonstad, ble redusert med i overkant av 200 m3/s. En reduksjon som endrer flommen fra en 200-årsflom til en flom som er i underkant av en 100-årsflom.

Når det gjelder Sirdalsvatn og Lundevatn har det ikke vært registrert så høye vannstander som under Synne, siden reguleringen av vassdragene. Beregningene viser imidlertid at uten regulering ville vannstandene vært henholdsvis ca. 1,5 m og ca. 2,5 m høyere i Sirdalsvatn og Lundevatn.

For Kvinavassdraget ble det ikke sluppet noe vann fra Homstøl, hvor vassdraget er overført til Sira, før vannføringen og tilhørende vannstand var nådd toppen i Liknes. Dette medførte av flommen i nedre del av Kvinavassdraget ble redusert for en potensiell flom i størrelsesorden 200-500-årsflom ned til en 50-årsflom.

Illustrasjon viser hvor mye flommen ble redusert i Liknes på grunn av reguleringen:
Gul linje viser den faktiske situasjonen under Synne i Liknes. Blå linje viser situasjonen uten reguleringen.

Illustrasjon som viser hvor mye flommen ble redusert