I den opprinnelige konsesjon skulle sekundærdam 3 og 4 på Deg bygges som platedammer med overløp. Det ble foretatt en planendring i 1968 hvor bunntappelukene på Deg og Kilen kunne benyttes til flomavledning. I forbindelse med nye flomberegninger som ble utført i 2010 ble det besluttet å etablere et nytt flomløp på Gravann-Valevannmagasinet. Dette blant annet som følge av nye krav NVE. Men viktigst var at en god kapasitet og sikker flomavledning er avgjørende for å ivareta sikkerheten på damanleggene.

Ulike løsninger og plasseringer av nytt/utvidet flomløp har vært vurdert, og ut fra en totalvurdering, der man også har sett på potensialet for skadeflommer ved flommer større enn tusenårsflom, har Sira- Kvina konkludert med at bygging av flomløp ved Dam Deg vil være den beste løsningen.

Det har etter krav fra NVE blitt bygd en modell i målestokk i størrelse 1:40 ved NTNU i Trondheim av inntaket og tunnelløpet, dette for å sikre at flomløpet fungerer. NTNU jobber nå med mindre endringer som skal være ferdig i løpet av mai måned.

Modell av overløp Dam

Det er Implenia Norge AS som skal utføre jobben for Sira-Kvina, kontraktsummen er ca. 60 mill. kr. De starter med å brøyte opp vegen inn til Deg på mandag 04.05.2015 og kommer fortløpende med gravemaskiner for å fjerne snø og rigge til for en tidlig oppstart.

Det er et bygningsmessig spennende og utfordrende prosjekt vi nå starter opp som inkludere:

  • Gravearbeider
  • Sprengningsarbeider
  • Tunnelarbeider
  • Boring av sjakt
  • Betongarbeider

 

Anleggsarbeidene skal utføres fra mai 2015 til juli 2017, hvor det kun være mindre oppryddingsarbeider i 2017.