KnabensandTil tross for pumpeavstand med rørgate på 600 meter ble det tatt opp mer enn 2000 m3 knabensand  første uke med pumping. Massene blir avvannet på land i såkalt sandbruksområde. Vi regner med å ta ut over 20 000 m3 bare fra Knabehylen ved Risnes i Kvina.

Del av revisjonsavtale
Tiltaket er en del av revisjonsavtale mellom Sira-Kvina kraftselskap og Kvinesdal kommune, og finansieres gjennom et spleiselag mellom Sira-Kvina og Miljødepartementet. Knabensand inneholder miljøgifter, og skal etter hvert tildekkes med jord. Gruveslammet  i vassdraget fører i tillegg til en rekke problemer knyttet til utøving av friluftsliv, og gjengroing.  

Skånsom metode
Metoden med dredgepumping er ikke bare effektiv og sikrere, men også svært skånsom for vassdragsmiljøet. Til tross for strenge krav knyttet til utslipp har pumping ikke ført til utlekking av sedimenter nedover vassdraget. 

Vi registrerte imidlertid betydelig utlekking av sand fra de enorme sandbankene, og deltafronten med sand i Knabehylen før anleggsoppstart.  Spesielt da Knabeåna lå med lite vannføring,  og det ble sluppet vann fra lukene på Homstøl. Det førte til utvasking på nye arealer. Det viser bare de enorme konsekvensene man enda i dag har med erosjon av sand nedover vassdraget.

Tiltaket med å fjerne de erosjonsutsatte avsetningene av knust stein fra gruvedriften er et viktig miljøtiltak.