Sira-Kvina har i en årrekke jobbet aktivt med fokus på dialog med vertskommuner, brukere av vassdragene og Statsforvalterne for å se på muligheter til å forbedre både kraftproduksjon og miljøtiltak. Vi har på en proaktiv måte hatt en tilnærming som skiller seg fra det som har vært vanlig  for tidligere revisjonssaker. I stedet for å vente på at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) innledet dialog med berørte parter, har kraftselskapet inngått frivillige avtaler med sine vertskommuner om pakkeløsninger for miljøtiltak, friluftsliv og nye kraftprosjekter.

Olje- og Energidepartementets omtale av prosessen:
«Revisjonssaken for reguleringene av Sira- og Kvinavassdragene har hatt en tilnærming/prosess som skiller seg fra det som har vært vanlig for tidligere revisjonssaker. Gjennom dialog med brukerne, lokal og regional forvaltning har SKK drøftet sentrale miljøutfordringer og identifisert mulige forbedringstiltak for vassdragsmiljø og friluftsliv. I samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Sintef, har SKK utviklet miljødesign som metode og brukt den i revisjonssaken»

Tillatelse til overføring av Knaben-Solliåna
Vi har fått tillatelse til overføring av Knaben-Solliåna, to mindre sidevassdrag til Kvina, inn til Homstølmagasinet. Dette er et opprusting- og utvidelsesprosjekt som gir økt regulerbar kraftproduksjon i Tonstad og Åna-Sira kraftverk på om lag 100 GWh årlig. 

Nå starter prosessen med detajprosjektering og senere innhenting av priser. Forutsatt at disse viser fortsatt lønnsomhet kan det være realistisk å starte anleggsarbeidet i løpet av 2024.

Krav om minstevannsføring i Sira og Kvina
I Kvina-vassdraget blir det nå krav om minstevannsføring på 5 m3/s ved Rafoss, i tillegg til pålegg om slipp av lokkeflommer.  Krav om minstevannsføring i Sira-vassdraget er 1 og 2 m3/s avhengig av årstid. Målepunktet er rett ovenfor Tonstad.

I tillegg er det krav om minstevannsføring i flere sidevassdrag.

Miljøtilstanden i vassdragene vil med disse kravene bedres. Tiltakene medfører redusert kraftproduksjon på om lag 25 GWh årlig.

Ingen nye magasinrestriksjoner
Vi er tilfredse med at nye konsesjonsvilkår ikke gir ytterligere magasinrestriksjoner. Det betyr at vi kan optimalisere produksjonen i forhold til etterspørsel i markedet.

Villreinen er en truet art
Vi er som øvrige regulanter i tilknytning til Setesdal Ryfylke villreinområde pålagt å innbetale til et fond øremerket villrein. I vårt tilfelle utgjør dette 13,4 MNOK. Fondet skal brukes til å forbedre forholdene for villreinbestanden.

Fornøyde ministre
Vi registrerer med glede at både olje- og energiministeren og klima
- og miljøministeren er tilfredse med at Sira-Kvina kan få til miljøforbedringer i vassdragene og ny økt regulerbar kraftproduksjon samtidig.

Dette har vært en lang prosess som nå er i mål, og vil derfor rette en takk til alle berørte parter for god dialog underveis i denne prosessen!

Ved behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med adm.dir. Magne G. Bratland.

Det vises også til OEDs pressemelding:

Vedtak om ny vannkraft og miljøforbedringer i Sira- og Kvinavassdragene - regjeringen.no