Revisjonsprosessen har pågått i nærmere 10 år med tett samarbeid med de involverte kommunene. Revisjonsavtalene er et banebrytende arbeid og en milepæl i nasjonal sammenheng. Avtalene legger til rette for «VINN-VINN» både for kraftproduksjon, miljø og lokalsamfunn.

Sira-Kvina har valgt en proaktiv strategi hvor helhetlig tankegang, kunnskap og lokalt samarbeid har vært viktige bærebjelker gjennom hele prosessen.

Gjennom avtalene er det lagt til grunn nye vannføringsregimer i Kvina og Sira med økt minstevannføring og vannbank. Vannbanken skal nyttes til slipp i forbindelse med oppvandring av laks og utvandring av smolt. I Kvina er vannføringsregimet knyttet til et utvidelsesprosjekt med overføring av Knaben-Solliåna. Dette gir en netto økt fornybar energiproduksjon.

Utover nye vannføringsregimer er det satt av til sammen over 20 millioner kroner i kompenserende tiltak for utøving av friluftsliv. Det skal gjøres betydelige tiltak med biotopforbedrende tiltak, opprensking av sedimenter og modifisering av terskler i vassdragene.

Samlet gir tiltakene i avtalene med vertskommunene et betydelig løft for miljøet i vassdragene. Totalt representerer avtalene en verdi på omkring 170 millioner kroner for kommunene.

Direktør og ordførere signerer avtalen

Adm.dir. Gaute Tjørhom underskriver de historiske revisjonsavtalene med ordførerne fra Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Lund og Sokndal.

Representanter fra Sira-Kvina og vertskommunene

F.v. Teknisk sjef Bjarne Tufte, rådgiver vassdragsmiljø Lars Jakob Gjemlestad, fagleder vassdragsmiljø Per Øyvind Grimsby, adm. direktør Gaute Tjørhom (alle fra Sira-Kvina), ordfører Per Sverre Kvinlaug (Kvinesdal), ordfører Thor Jørgen Tjørhom (Sirdal), ordfører Olav Hafstad (Lund), ordfører Jan Sigbjørnsen (Flekkefjord) og ordfører Trond Arne Pedersen (Sokndal).