Tiltaket startet opp på fredag 19. august.

Sira-Kvina kraftselskap her senere tid gjennomført flere prosjekt i Kvina for å løfte kunnskapsgrunnlaget. Av de viktigste arbeidene i denne sammenheng nevnes følgende: Ungfiskeundersøkelser nedre deler av Kvina (NINA 2005), GPS-merking av laks i Kvina for kartlegging av oppvandring på terskel stadion (NINA 2006), Kartlegging av oppvekstområder i lakseførende del av Kvina (NINA i samarbeid med Gjemlestad 2007), Kartlegging av produksjonspotensialet for smolt i Kvina (NINA 2008), samt gytekartlegginger gjennomført av Kvinesdal jeger- og fiskeforening.

Strekningen fra Liknes og ned til Klosterøya i Kvina er svært viktig produksjonsområde . På bakgrunn av undersøkelser i regi av Sira-Kvina har det vist seg at det er stort potensiale for øke produksjonen av laks og sjøaure på denne strekningen. Spesielt er det et behov for å bedre oppvekstforholdene. Det er tilstrekkelig med gyteareal men nesten ikke skjulmulighet for yngel. Dette fører til begrensinger i produksjon av smolt. Videre bør oppvandringen over terskel bedres, og tiltak for å øke overlevelse av rogn på den aktuelle strekning. På lav vannføring må vannføring i større grad konsentreres på viktigste områder.

I prosjektet har Sira-Kvina hatt med seg en faggruppe i tillegg til Fagråd for fisk i Kvinesdal bestående av Roland Heibel i Øko-Grønt, Tor Kviljo i Terrateknikk, Randulf Øysæd i Kvinesdal jeger- og fiskeforening. Denne faggruppen representerer fagkompetanse på hydrologi, vanndragsbiologi, tekniske tegning, entreprenørvirksomhet og lokalkunnskap om fiske og gyteforhold i området.

Faggruppen har hatt som mandat å forene hensyn til økologiske behov, fortrinnsvis knyttet til anadrome fiskeslag, estetisk utforming og hensynet til bruk av området. Det er enighet i faggruppen og Fagråd for fisk i Kvinesdal om å ombygge terskel til en mer naturlig og økologisk designet miljøterskel, bestående av kulper, samt gjennomføre tiltak for å bedre oppvekstforhold oppstrøms og nedstrøms terskel..

Målsettinger:

  • Etablere oppvekstområder og forbedret eksisterende gyteområde for laks og sjøaure i området oppstrøms terskel, på terskel og nedstrøms terskel.
  • Forbedret oppvandring av laks- og sjøaure nedstrøms terskel og over terskel.
  • Etablere en mer naturlig utforming på terskel og forlenget terskelskråning nedstrøms.
  • Sikre en mer konsentrert vannføring på lave vannføringer
  • Opprettholde vannspeil oppstrøms terskel

 

Følgende tiltak gjennomføres:

  • Det etableres en kulptrapp i tillegg til eksisterende fisketrapp i terskelens søndre løp.
  • Det etableres oppvekstområde oppstrøms terskel ved å legge ut elevstein i riktig størrelse for å etablere skjulmuligheter.
  • Det bygges kulper og buner nedstrøms terskel for i større grad å konsentrere vannføringen på lave vannføringer
  • Kulper steinsettes for å etablere oppvekstområde for laks

Leder Vassdragsmiljø Per Øyvind Grimsby er prosjektleder og følger opp tiltaket sammen med Rådgiver Vassdragsmiljø Hildegunn Lid Wiborg.
Risa er entreprenør i prosjektet.