Området for tiltak ligger på strekningen inn til Kvinen kraftverk, og bakgrunnen for tiltakene er at det i 2010 ble funnet en død hubro som hadde vært utsatt for elektrokusjon her. Hubro er en truet art i Norge og det er derfor utarbeidet en egen Handlingsplan for hubro i Norge gjeldende fra 2009. Fylkesmannen i Nordland er nasjonal koordinator for oppfølging av handlingsplanen. Linjenettet, og især master, anses å ha sterk negativ påvirkning på hubrobestandene, og prosjektet retter seg mot å redusere faren for elektrokusjon på master med middels sterk spenning (22 kV – 132 kV).

Fylkesmennene i Agderfylkene tok vinteren 2011 initiativ til et samarbeide om oppfølging av den nasjonale Handlingsplan for hubro. Sira-Kvina kraftselskap har deltatt i dette samarbeidet, der behovet for tiltak er kartlagt og gjennomføring av tiltak er igangsatt. Det er søkt om og bevilget midler til tiltakene fra Fylkesmannen i Nordland.

For Sira-Kvina handlet dette i første omgang om tiltak i Hønedalen. Tiltak gjennomføres ved at det monteres sittepinner og piggmatter på master som utgjør en fare. Hubroen benytter gjerne mastene til utkikksposter og det er i hovedsak når hubroen letter fra mastene igjen at faren for elektrokusjon er tilstede ved at vingene tar bort i linjene. Ved å montere sittepinner og piggmatter unngår en at hubroen setter seg direkte på mastene, avstanden til strømførende deler blir større og faren for elektrokusjon reduseres. Det er i første omgang gjennomført tiltak på tre master i Hønedalen, men en vil kartlegge om det er behov for tiltak på flere master, og eventuelt gjennomføre tiltak også på flere master.  Gjennomført montering er utført av elektrogjengen, representert ved Ole Espen Tveit, Arne Tjørhom og Ståle Seland.