Sira-Kvina kraftselskap mottok i brev av 19.12.2018 innstilling på revisjon av konsesjonsvilkår fra NVE. Revisjonen gjelder Sira-Kvina sine konsesjoner:

  • Kgl. Res. av 05.07.1963 Reguleringer og overføringer i SiraKvina-vassdragene
  • Kgl. Res. av 24.06.1977 Utbygging av Roskrepp Kraftverk
  • Kgl. Res. av 16.06.1978 Erverv og regulering av Øvre Kvina, Kvinen kraftverk

De nye vilkårene blir moderniserte og NVE har lagt vekt på miljøhensyn samtidig som man må balansere dette mot viktigheten av regulerbar kraft i kraftsystemet. Sira-Kvina kraftselskap sine anlegg er viktige bidragsytere i det regionale og nasjonale kraftsystemet og bidrar til en stabil og sikker strømforsyning. NVE anbefaler økt minstevannføring i Kvina, Sira og enkelte sidebekker til Sira. Sammen med andre avbøtende tiltak som lokkeflommer, biotopjustering og fjerning av krypsiv og sedimenter, vil det bedre miljøforholdene i begge vassdrag. NVEs anbefalinger er basert på resultatene fra et omfattende miljødesign-prosjekt for de berørte vassdragene, og et forslag utarbeidet i samarbeid mellom kraftselskapet og vertskommunene. NVEs innstilling kan i sin helhet lastes ned fra NVEs nettsider, og saken er nå sendt til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse.