Høsten 2016 inngikk Sira-Kvina en revisjonsavtale med våre fem vertskommuner: Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Lund og Sokndal. Avtalen går ut på at det skal iverksettes tiltak for å bedre forholdene for biologisk mangfold og mulighet til å utøve friluftsliv som fiske, kano- og kajakkpadling i våre regulerte vassdrag.

Bedre levekår for laks og sjøørret

Et av målene med avtalen er en habitatforbedring for laks og sjøørrett i Kvina. Allerede i 2017, kort tid etter at avtalen med kommunene ble inngått, ble det gjennomført tiltak for å forbedre forholdene på gyteplassene her. Dette gjøres ved at det legges ut gytegrus som vil øke smoltproduksjonen i et område hvor levekårene for eldre laks allerede er gode.

I 2011 begynte vi arbeidet med å få laksebestanden i Kvina tilbake på et historisk godt nivå. Les mer om hvordan vi arbeidet for å få dette til her.

Laksetrapp i Langhølen

Et annet tiltak som igangsettes er byggingen av en laksetrapp i Langhøllen. Målet med trappen er å sikre at laksen kommer seg opp i vassdraget selv om det reguleres. Langhølen ble også senket , slik at det blir bedre gyte- og oppvekstforhold for lakseyngel og smolt.

Les mer om hvordan vi etablerte et gyteområde for laks rett nedenfor Helvetesfossen i Åna-Sira her.

Norges mest laksevennlige kraftverk?

I tillegg til laksetrappen i Langhølen, ønsker vi å bygge ut en laksetrapp ved Rafoss kraftverk. De fremste forskerne på laks i Norge jobber sammen med Sira-Kvina for at dette skal bli Norges mest laksevennlige kraftverk. Målet er å vise verden at vannkraft og laks kan eksistere side om side. For å nå dette målet har vi innført en nullvisjon for fiskedød gjennom kraftverket og det vil bli bygget et lakseobservatorium i tilknytning til kraftverket. 
Les mer om innhenting av anbud for laksetrapp ved Rafoss kraftverk her.

Krav om minstevannføring og restriksjoner

I tillegg til byggingen av laksetrapper og bruken av velutviklet miljødesign i våre vannkraftverk, har vi inngått en avtale om minstevannføring og restriksjoner på raske endringer i vannføringen. Sira-Kvina og representanter fra de fem vertskommunene våre har signert en vilkårsrevisjonsavtale, hvor vi har blitt enige om et strengt vannføringsregime og lagt krav om vannbank til grunn for videre drift.

Les mer om vilkårsrevisjonen vi har inngått med våre vertskommuner her.

Har du spørsmål til oss?

Har du flere spørsmål til oss eller lurer du på hvordan vi jobber for å legge til rette for gode levekår for laks i våre regulerte vann og vassdrag? Kontakt oss her, så skal vi svare på dine spørsmål.