Med sine høye, snøkledde fjelltopper, jevne nedbørsmengde og mange små og store vassdrag, er Norge et land som egner seg seg godt for vannkraft. Vi har så mye vannkraft her til lands at halvparten av Europas totale magasinkapasitet befinner seg her.

I dag står 1 609 kraftverk for 94,3 % av den norske produksjonskapasiteten. Det betyr at Norge er helt avhengig av vannkraft i dag og kommer til å være det også i fremtiden. Heldigvis er det ikke så verst å være avhengige av vannkraft, ettersom det er en av de mest miljøvennlige energikildene i verden. Og det er bare en av de mange fordelene. Her har vi hentet frem det vi mener er de fem største fordelene med vannkraft.

1. Stor regulerbar kapasitet

Over 75 % av produksjonskapasiteten i norske vassdrag er regulerbar. Dette sikrer tilgang på energi og kraft gjennom hele året, også i perioder med lite nedbør og lavt vanntilsig. Det er ikke til å komme utenom at regulerte vassdrag og store vannmagasiner utgjør en viss inngripen i det lokale landskapet og påvirker det lokale miljøet. Kraften vi får er imidlertid så ren og verdifull at utfasingen av fossilt brennstoff blir vanskelig uten. Derfor jobber vi kontinuerlig for å gjøre det mulig å drive vannkraftverk på en måte som også ivaretar miljøet i og rundt våre vassdrag og lokale interesser.

Les mer om hvilke tiltak vi har igangsatt og hvordan vi jobber for å ivareta miljø og mangfold i vårt reguleringsområde her.

2. Vannets kretsløp sikrer tilgangen

Så lenge vi har nedbør i form av snø om vinteren og regn resten av året, vil vannkraftverkene kunne fortsette å produsere ren energi. Et vannmagasin kan samle opp nedbør og lagre det i dager, måneder og år om nødvendig. Dette gjør at vi som kraftleverandør kan sikre behovet for energi, også i tider med lite nedbør.

3. Ren energikilde

Vannkraft som energikilde har lavere klimagassutslipp, lengre levetid og høyere virkningsgrad enn noen annen teknikk for kraftproduksjon vi kjenner til i dag. Kraftverkene og magasinene i seg selv krever lite vedlikehold og dermed også lite inngripen i naturen etter at de er bygget og tatt i bruk. I tillegg har vannkraftverkene et eksepsjonelt lavt utslipp av klimaskadelige gasser og vannet forblir rent og uforurenset også etter at det har vært gjennom våre turbiner.

Les mer om hvordan forskere ved NTNU og HydroCen undersøker tilløpstunnelen ved Roskrepp-magasinet for å vurdere påkjenningene bergmassene utsettes for og dermed kunne si noe om levetid og slitasje her.

4. Ikke avhengig av værforhold

En av utfordringene med fornybar energi som vind- og solenergi er at det vanskelig lar seg lagre i store mengder. Dette kan by på problemer når det er behov for energi i perioder med lite sol og vind. Slike problemer kunne også ha oppstått ved bruk av vannkraft, hadde det ikke vært for muligheten til å lagre vannmassene i magasiner. Takket være vannmagasinene og deres lagringskapasitet har vannkraftselskapene mulighet til å forsyne befolkningen med energi også når det verken er mye regn eller snøsmelting. Dette er svært nyttig under de kalde vintermånedene, når de fleste husstander har behov for å bruke mer strøm enn de har om sommeren.

5. Verne mot tørke og flom

Nedbørsmengder og snøsmelting lar seg ikke kontrollere. Vi kan verken forhindre nedbør eller tørke. Heldigvis er dette noe naturen som regel håndterer på egenhånd. I løpet av et normalt år klarer elvene og jorden å ta til seg nedbør uten at det gjør skade. Som regel er det heller ikke slik at vi i Norge må takle lange tørkeperioder om sommeren. Mye tyder imidlertid på at vi i fremtiden vil merke konsekvensene av klimaendringene også her til lands. Det fører til at vi vil være med utsatt for tørkeperioder og stadig flere kraftige flommer. Vannkraftverk kan være med på å redusere konsekvensene av dette ved å forsyne befolkningen med vann under tørkeperioder og regulere vannmengdene i magasinene og vassdragene for å redusere skadeomfanget ved flom.

Nysgjerrig på vannkraft?

Har du spørsmål til hvordan oss i Sira-Kvina. Kontakt oss gjerne! Du finner vår kontaktinformasjon her.