Hva er vannkraft?

I Norge kommer 99 % av all kraftproduksjon fra vannkraft. Vannkraft er en fornybar og miljøvennlig energikilde, og kan enklest forklares med at vi benytter rennende vann til produksjon av elektrisitet. Sira-Kvina kraftselskap står for en betydelig del av kraftproduksjonen i Norge.  

Hvordan produseres vannkraft?

Vannkraft produseres ved at vi utnytter nedbøren vi får i form av enten regn eller snø. Vann i bevegelse vil få en voldsom fart og bevegelsesenergi, og det er denne energien som utnyttes for å skape vannkraft.

Norges utforming er ideell for produksjon av vannkraft, da vi har mye nedbør store deler av året, samt mange fjell, innsjøer og fossefall. Vannet i innsjøene samler vi i magasiner, der det kan tappes videre til kraftverk når det er behov for det. I kraftverket går vannet gjennom rør lagt med bratt helning, der det oppnår tilstrekkelig høy hastighet, og til slutt treffer et turbinhjul. Turbinen driver en generator, der strøm dannes. 

Fornybar og miljøvennlig energikilde

Når vannet har vært gjennom kraftstasjonen, spres strømmen ut til landet, mens vannet føres tilbake til naturen igjen. Her fordamper det, og kommer tilbake som ny nedbør. Dette kretsløpet gjør vannkraft til en ren, fornybar energikilde.

En naturlig konsekvens av at folketallet på jorda øker, er at det globale energibehovet blir større. Bærekraftig energiproduksjon er derfor en av de viktigste utfordringene vi står overfor i dag. Vannkraft har lang levetid, samtidig som produksjonen gir lave utslipp og ingen avfallsprodukter. Dermed vil økt vannkraftproduksjon kunne erstatte forurensende kraftproduksjoner.

Også på verdensbasis er vannkraft en energikilde med stort potensiale. Dette gjelder spesielt for kontinenter som Sør-Amerika, Asia og Afrika, der energibehovet øker spesielt raskt.

Hvorfor er vannkraft bra?

Det er mange grunner til å bruke vannkraft til å produsere energi. Noen av fordelene med vannkraft er:

  • Den er fornybar og tilgjengelig.
  • Den forurenser ikke luften.
  • Den genererer mindre klimagasser enn annen kraftproduksjon.
  • Den er fleksibel gjennom å være regulerbar.
  • Den er pålitelig, da tilgangen til vann er stor og kraft kan produseres uavhengig av ytre forhold som vær og vind.
  • Regulering av vassdrag beskytter mot tørke og flom.

Sira-Kvina og vannkraft

Sira-Kvina kraftselskap produserer energi i til sammen syv kraftverk, lokalisert i Rogaland, Vest- og Aust-Agder. Selskapet står for omtrent 5% av den norske kraftproduksjonen, og spiller en viktig rolle for driften av strømnettet på Sørvestlandet. Spesielt fordelaktig er det at våre store magasiner gjør oss i stand til å produsere mye kraft om vinteren, og det er da etterspørselen er størst.

For økonomien til kommunene der anleggene er lokalisert, er kraftanleggene svært viktige. Blant annet går penger fra kraftutbygging til vedlikehold og utbygging av skoler, veier og helseinstitusjoner. Kraftselskapet skaper dessuten en rekke arbeidsplasser i området.

Utfordringer knyttet til vannkraft

Selv om vannkraft gir oss en miljøvennlig måte å produsere energi på, er det naturligvis utfordringer knyttet til byggingen av anleggene. Blant annet vil landskapsbildet og naturopplevelsen endres, og fiskebestanden og det biologiske mangfoldet påvirkes. Sira-Kvina kraftselskap driver jevnlig overvåkning av miljøtilstanden i sine regulerte vassdrag. Dette er noe vi stiller høye krav til, for å unngå at lokalmiljøet rammes på en negativ måte.

En annen utfordring er knyttet til at mye av vannkraftkapasiteten i Norge allerede er utnyttet. Dermed vil det i større grad bli nødvendig å etter hvert  ta i bruk ikke-regulerbare kilder. Det blir også viktig å drifte de allerede utbygde anleggene på en mest mulig effektiv måte.

Les mer om hvordan Sira-Kvina jobber for å verne om miljøet her.