Forretningsidé - hva vi gjør

Selskapet skal produsere elektrisk energi og effekt kostnadseffektivt og med stor fleksibilitet overfor eierne ved et optimalt tilgjengelig produksjonsanlegg.

Kraftselskapets konkurransekraft baseres på høy standard på anlegg, høyt kompetansenivå og optimal bruk av teknologi.


Strategisk fokus - hva vi retter oss etter

  • Riktig vedlikehold og fornyelse ved hjelp av høy kunnskap og bruk av teknologi.
  • Lønnsomme muligheter for økt verdiskaping skal utnyttes.
  • HMS skal prioriteres høyt – på lik linje med selskapets kjernevirksomhet.
  • Vi skal ivareta vår rolle innenfor samfunnssikkerhet.
  • All vår aktivitet skal ivareta hensyn til natur og allmenne interesser.

Verdier - hva vi står for

Verdiene kompetent, langsiktig og inkluderende er kjernen i vår virksomhet og skal være styrende og retningsgivende for vår atferd.

Kompetent
All virksomhet i Sira-Kvina kraftselskap er tuftet på kompetanse, og vår kompetanse skal settes sammen slik at vi er de beste til å drifte anleggene. Med kompetent tenker vi først og fremst på sikker og forsvarlig drift og vedlikehold. Men kompetent betyr også at vi følger med på den teknologiske utviklingen, tenker nytt og utfordrer hverandre til hele tiden å bli bedre. Til sammen setter dette oss i stand til å ta i bruk de beste løsningene for vår virksomhet.

Langsiktig
Vannkraftproduksjon medfører store investeringer, og verdiene vi forvalter er store. Langsiktighet betyr at kvaliteten på de løsningene vi velger sikrer at våre installasjoner fungerer optimalt i lang tid, og er mest mulig skånsomme for miljøet rundt oss. Gjennom skikkelighet og ansvarlighet gir vi trygghet til eierne og samfunnet forøvrig om at vi er den beste operatøren av Sira-Kvinaanleggene.

Inkluderende
Vår kultur er basert på åpenhet, ærlighet og respekt. Vi unner hverandre suksess, og inkluderer hverandre ved at vi deler informasjon og erfaringer. Vi er ærlige og redelige internt og overfor omgivelsene. Vi respekterer at folk er forskjellige og ser på det som en kilde til kreativitet og utvikling. På denne måten gjør vi hverandre gode og sikrer at vi alle kan trives i selskapet.


Hovedmål - hva vi skal

  • Vi skal på årsbasis ha en nyttejustert tilgjengelighet for våre produksjonsanlegg på minst 98%.
  • Vi skal realisere nye lønnsomme GWh fornybar energi innen 2021.