For å illustrere størrelsen på produksjonen ville et oljebasert varmekraftverk trenge påfyll av 25 tankbiler med olje hver time for å komme opp i samme produksjon som Sira-Kvina anleggene. Sammenligner vi med vindkraft trengs det ca. 1300 vindturbiner for å oppnå samme årsproduksjon som Sira-Kvina anleggene.

Sira-Kvina leverer 6,5 % av den totale installasjonen i Norge

Det er Statnett som har ansvaret for hovednettet for strømforsyningen i Norge. For å sikre at det hele tiden leveres nok kraft inn på nettet er de avhengige av et godt samarbeid med kraftprodusentene. På Sørvestlandet spiller Sira-Kvina kraftselskap en viktig rolle for driften av nettet. Den samlede effektinstallasjonen på 1 760 MW er 6,5 prosent av den totale installasjonen i Norge. Dette gjør at kraftselskapet kan levere mye effekt inn på nettet i perioder med stort forbruk.

Anlegg i Sirdal, Kvinesdal og områdene rundt

Størstedelen av anleggene ligger i kommunene Sirdal og Kvinesdal. I tillegg ligger mindre deler i kommunene Forsand, Bykle, Valle, Bygland, Lund, Sokndal, Gjesdal og Flekkefjord.

Det utbetales årlig vel 200 millioner kroner i erstatninger, konsesjonsavgifter og skatter. Spesielt for Sirdal og Kvinesdal betyr kraftselskapet mye for økonomien i kommunene.

Sira-Kvina kraftselskap har ca. 100 ansatte. De fleste er bosatt i Sirdal og bidrar med viktige skatteinntekter til kommunen.

Skaper sysselsetning i området

Utbyggingen av Sira-Kvinavassdragene la forholdene til rette for smelteverk på Lista og i Kvinesdal. Grunnlaget for Øye smelteverk bygger på en avtale om konsesjonskraft fra Sirdal og Kvinesdal kommune. Gjennom konsesjonsavgifter tilføres kommunene også penger som er øremerket for næringsfond. Disse fondene har gjort det mulig for kommunene å yte tilskudd og lån til etablering av industri og jordbruk og til utbygging av infrastruktur. I Sirdal er penger fra kraftutbygging også brukt til skoler, helseinstitusjoner og finansiering av veianlegg som storsamfunnet ellers ikke ville prioritert.