Det var en forutsetning da konsesjonen ble meddelt at finansieringen av utbyggingen i det vesentlige måtte skje ved opptak av lån i utlandet. I første omgang ble mulighetene for lån i Verdensbanken undersøkt, men da dette ikke førte frem, kom det såkalte Eurodollar-markedet inn i bildet, og gjennom Hambros Bank i London ble det første lånet på 25 mill. USD tatt opp. Kraftselskapet tok etter hvert opp flere lån i dette markedet både i USD, DM og CHF. Senere ble utenlandslånene koordinert gjennom Kommunalbanken. De siste årene er lånene tatt opp innenlands. Selskapets egenkapital utgjorde ved starten verdien av de rettigheter som eierselskapene satte inn, og som ble verdsatt til 34 mill. kroner. I tillegg har eierne skutt inn i størrelsesorden 50 mill. kroner direkte til selskapet. Egenkapitalen er i dag 20 ganger høyere.

60 % er gått til kraftverkene

Lånene er nedbetalt i 2010. Selv om renter og avdrag på lånene reduseres gjør anleggenes alder at utgiftene til vedlikehold og rehabilitering øker. Av de totale investeringer har om lag 60 % gått til selve kraftverkene. Den største delen av dette er gått til maskininstallasjoner og fjellanlegg. Selve reguleringsanleggene med dammer og tilhørende anlegg utgjør ca. 20 %. I forbindelse med utbyggingen har det vært en omfattende skjønnsbehandling for å fastsette erstatninger til grunneiere og rettighetshavere. I alt ble det utbetalt ca. 35 mill. kroner i engangserstatninger. Utgiftene til gjennomføring av skjønnene var ca. 10 mill. kroner. I tillegg utbetales det ca. 5 mill. kroner i årlige erstatninger. 

Oversikt over opptatte lån i perioden 1965-1987
ValutaLån mill. kroner%
NOK (Norge)880,0 32,0%
DEM (Tyskland)694,525,3%
USD (USA)624,122,7%
CHF (Sveits)331,212,1%
JPY (Japan)80,92,9%
NGL (Nederland)70,32,6%
EUA65,22,4%
Kostnadsfordeling for utbyggingen 1963-1992
Investering%
Kraftverk56 %
Reguleringsanlegg Sira14 %
Rente- og lånekostnader12 %
Felles- og hjelpeanlegg4,5 %
Reguleringsanlegg Kvina4 %
Diverse anlegg4 %
Planlegging og administrasjon3,5 %
Grunnervervelser skjønn2 %