Vannføring ved Storekvina

OBS: I forbindelse med skifte av ventiler i dam Homstøl vil minstevannsføringen i Kvina reduseres i en 10-dagers periode mellom 16.10.23 - 17.11.23. NVE har gitt tillatelse til å fravike kravet til minstevannsføring i denne perioden.

Sira-Kvina har etablert ny målestasjon i Kvina ved Storekvina (Røynestad).  Denne erstatter den tidligere vannføringsstasjonen som var ved Stegemoen. 

NB! I lange kuldeperioder kan ising i elven medføre at vannstanden heves i elven. Dette medfører feil i målingene. Vannføringen vil da vise høyere verdi enn hva som er reelt.


Vannføring i Kvina ved vannføringsmålet på Storekvina. Grafen viser målt vannføring i timeintervaller siste to uker.

I henhold til gjeldende manøvreringsreglement for regulering av Sira-Kvina-vassdragene, punkt 26, skal det holdes en fastsatt minstevannføring ved Storekvina vannmerke i Kvina.

  • 1. mai - 30. september: Minstevannsføring skal være over 3.7 m3/sek
  • 1. oktober - 30. april: Minstevannsføring skal være over1.3 m3/sek

NB: Dataene som er grunnlaget for vannføringskurven er automatisk innsamlet og ikke kvalitetssikret av kraftselskapet. Dataene kan derfor inneholde feil.

Sira-Kvina kraftselskap

Adresse: Pb. 38, 4441 Tonstad

Telefon: 38 37 80 00
Epost: firmapost@sirakvina.no